ORDIN nr. 5.196/1.756/2021

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT·  MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 ·  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021

Data intrării în vigoare 06-09-2021

Având în vedere prevederile:

– art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021;

– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 65/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unităţile de învăţământ în contextul pandemiei de COVID-19,

văzând Referatul de aprobare nr. 13.868/CM din 1.09.2021 al Ministerului Educaţiei,

văzând Referatul de aprobare nr. IM 8.202 din 3.09.2021 al Ministerului Sănătăţii,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Prezentul ordin reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după Şcoală“.

(3) Modalitatea de desfăşurare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Articolul 2

(1) Direcţia de sănătate publică/a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSP/DSPMB, informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanţele şcolare/ universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.

(2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de situaţia privind evoluţia epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3.

(4) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/ CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

(5) Propunerea este fundamentată pe baza informării DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

(6) CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie.

Articolul 3

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1Participarea zilnică cu prezenţă fizică a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţieIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori
Scenariul 2a) Participarea zilnică cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor din învăţământul special, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepţia celor din învăţământul specialIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la instituirea stării de carantină la nivelul localităţii

(2) În situaţii justificate de infrastructură şi resursele existente, unităţile de învăţământ conexe pot desfăşura activităţi didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ/ISMB, inclusiv atunci când incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 6/1.000 de locuitori.

(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

Scenariul 1Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 1 m^2/student pentru orele de curs/seminar
Scenariul 2Participare în sistem mixt – prezenţă fizică şi on-line, în funcţie de specificul programelor de studiu, de infrastructură şi de condiţiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universităţi
Scenariul 3Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice on-line

(4) La nivelul localităţilor unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ. În această situaţie, activitatea didactică pentru preşcolari şi elevi se desfăşoară exclusiv online, cu excepţia activităţilor de terapie pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special şi special integrat, care se desfăşoară cu prezenţă fizică în unitatea de învăţământ. Activităţile de terapie pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află localitatea sau unitatea de învăţământ, inclusiv în carantină.

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este o incidenţă a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori.

(7) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ special are obligaţia să poarte mască de protecţie în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere. În cazul elevilor din învăţământul special, masca de protecţie are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educaţional şi nu reprezintă o obligaţie.

(8) Sunt permise festivităţile de deschidere a anului şcolar/ universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi fără ca durata acestora să depăşească 1,5 ore.

(9) Este permisă desfăşurarea orelor de educaţie fizică în săli de sport/spaţii interioare, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile în care rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidenţă mai mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educaţie fizică se pot desfăşura doar în spaţii deschise, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie. Prin excepţie, preşcolarii nu au obligaţia purtării măştii de protecţie în timpul orelor de educaţie fizică, indiferent de rata de infectare.

Articolul 4

(1) Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/ conexe/instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

a)organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar;

b)stabilirea circuitelor funcţionale;

c)organizarea spaţiilor de recreere;

d)evaluarea necesarului de resurse umane;

e)asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

f)asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenţi şi personal.

(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

Articolul 5

(1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticaţi cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

(3) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

(4) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online.

(5) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia preşcolarilor/ elevilor menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.

(6) Preşcolarii/Elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.

(7) Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care participă la cursuri cu prezenţă fizică, în funcţie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

(8) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene/DSPMB.

Articolul 6

(1) Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ antepreşcolar/preşcolar sau clasă de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

(2) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezenţă fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează şi rezultatul este negativ.

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învăţământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII-XII/XIII, vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi elevii care au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezenţa fizică.

(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.

(8) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unităţii de învăţământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(9) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(8), elevii/preşcolarii care au cursurile suspendate cu prezenţa fizică, procesul de învăţământ continuă în sistem on-line.

(10) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unităţile de învăţământ universitar care desfăşoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(11) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(12) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.

(13) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfăşoară cu prezenţa fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecţie instituite de către entităţile organizatoare de stagii de pregătire practică şi a prevederilor prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

Articolul 7

(1) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, după consultarea şi avizul DSP/DSPMB.

(2) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(3) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea şi avizul DSP/DSPMB.

Articolul 8

(1) DSP/DSPMB are obligaţia să informeze unitatea/instituţia conexă şi cabinetul medical din cadrul acesteia despre existenţa cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unităţile de învăţământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeaşi obligaţie o au personalul unităţii de învăţământ, părinţii/aparţinătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.

(2) DSP/DSPMB are obligaţia să informeze instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acesteia despre fiecare caz confirmat pozitiv în rândul studenţilor/ personalului din instituţiile de învăţământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeaşi obligaţie o au personalul şi studenţii confirmaţi pozitiv.

(3) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învăţământ/ instituţia de învăţământ:

a)cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

b)cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină la domiciliu/ carantină instituţionalizată;

c)cei care au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenţii/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.

(5) Cei care au fost declaraţi contacţi direcţi ai unor cazuri confirmate şi care nu au simptome, în situaţia în care refuză testarea, nu vor fi primiţi în unitatea/instituţia de învăţământ minimum 14 zile şi vor continua învăţarea în sistem on-line.

Articolul 9

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, autorităţile publice locale/judeţene în colaborare cu DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistenţa medicală pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/unitate conexă/instituţie de învăţământ.

Articolul 10

Ministerul Sănătăţii, prin DSP/DSPMB, şi Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţilor de învăţământ/instituţiei conexe/instituţiei de învăţământ, răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

Articolul 11

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ/conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARSCoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/Instituţiile de învăţământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activităţii acestora, fără a afecta negativ procesul educaţional.

Articolul 12

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar/ conexe/Instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

a)asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

b)organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;

c)organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;

d)organizarea programului de învăţământ;

e)asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

f)asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;

g)instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

h)asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

(2)Măsurile prin care unităţile de învăţământ preuniversitar/ conexe duc la îndeplinire dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3)Sinteza funcţionării creşelor, grădiniţelor şi şcolilor este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 13

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 14

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 p. Ministrul educaţiei,

 Gigel Paraschiv,

 secretar de stat

 p. Ministrul sănătăţii,

 Monica-Emanuela Althamer,

 secretar de stat

Anexa nr. 1

MĂSURILE SANITARE ŞI DE PROTECŢIE

în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID-19

I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:

1. evaluarea infrastructurii şi identificarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;

2. organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;

3. stabilirea circuitelor funcţionale;

4. organizarea spaţiilor de recreere;

5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru situaţii de urgenţă;

7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară.

II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:

a)La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b)organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“, cu excepţia laboratoarelor şi atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical însă se admit măşti de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special;

c)organizarea grupurilor sanitare:

– este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;

– se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii.

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:

– accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ;

– este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

– căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;

– după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă;

– accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

3. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive:

– organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;

– intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;

– elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi;

– elevii nu vor schimba între ei alimente şi obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);

– este recomandată desfăşurarea orelor de educaţie fizică în exterior;

– orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente;

– pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;

– la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;

– se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

– activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

4. Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/ tehnologic/profesional:

– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;

– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică maxim posibilă;

– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

– vor fi organizate activităţi individuale, pentru a evita schimbul de materiale;

– materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;

– se va asigura aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.

III. Măsuri de protecţie la nivel individual

1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilorAtât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de a-şi dezinfecta mâinile:

a)imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;

b)înainte de pauzele de masă;

c)înainte şi după utilizarea toaletei;

d)după tuse sau strănut;

e)ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măştii de protecţie:

a)masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor în interior;

b)la orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;

c)masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică;

d)schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis.

IV. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia cu SARSCoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.

2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

V. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţi:

1. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;

2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;

3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;

4. explicaţi copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;

5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;

6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;

7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;

8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;

9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

10. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;

11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a anului şcolar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii şcolii;

12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

– elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

– elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

VI. Protocoale

1. Protocol pentru cantine:

a)în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului şi intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;

b)respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;

c)gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate;

d)înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini şi vor folosi substanţe dezinfectante;

e)masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;

f)în cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;

g)sala de mese va fi aerisită în permanenţă; se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unităţii.

2. Protocol pentru căminele şcolare:

a)înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare;

b)vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;

c)vor fi organizate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;

d)vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita interacţiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;

e)va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid şi substanţe dezinfectante;

f)portul măştii şi păstrarea distanţei fizice de 1 m sunt obligatorii în spaţiile comune;

g)elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;

h)personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;

i)în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

3. Protocol pentru transport:

a)pentru transportul şcolar dedicat, conducerea şcolii şi reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice locale vor colabora în vederea susţinerii şi monitorizării modului în care se desfăşoară transportul cu microbuze şi autobuze şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare şi nebulizare după fiecare cursă);

b)pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice şi purtarea măştii.

4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID19:Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă în:

a)anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;

b)izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;

c)dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;

d)nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/ reprezentanţilor legali la medicul de familie sau unităţi sanitare decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

e)persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

f)igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

g)preşcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învăţământ doar cu adeverinţă medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului şi care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.

VII. Alte dispoziţii

În cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.

Anexa nr. 2

SINTEZA

funcţionării creşelor, grădiniţelor şi şcolilor

R.I. ≤ 6 ‰ locuitoriR.I. > 6 ‰ locuitoriCarantină localăLa apariţia primului caz
ANTEPREŞCOLARI ŞI PREŞCOLARIParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-line la preşcolariActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitatea didactică a preşcolarilor continuă online. Preşcolarii testaţi negativ în ziua a 8-a revin cu prezenţă fizică; cei testaţi pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezenţă fizică după ziua a 14-a.
CLASA PREGĂTITOARE-CLASA A VI-AParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitatea didactică a elevilor continuă online. Elevii testaţi negativ în ziua a 8-a revin cu prezenţă fizică; cei testaţi pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezenţă fizică după ziua a 14-a.
CLASELE A VII-A-A XII-A/A XIII-AParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivităţile cu prezenţă fizică continuă pentru elevii vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi pentru elevii care au fost confirmaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar nu mai devreme de ultimele 14 zile. Activitatea didactică a celorlalţi elevi continuă online; dacă sunt testaţi negativ în ziua a 8-a revin cu prezenţă fizică; cei testaţi pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezenţă fizică după ziua a 14-a.
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieParticiparea zilnică cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieActivităţile cu prezenţă fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineSe aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
ELEVI CU CES AFLAŢI ÎN TERAPIEParticiparea cu prezenţă fizică la activităţile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecţieParticiparea cu prezenţă fizică la activităţile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecţieParticiparea cu prezenţă fizică la activităţile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecţieSe aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT LA ELEVIÎn spaţii interioare sau la exterior, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, până la depăşirea ratei de infectare de 2‰ la nivelul localităţii Doar la exterior, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, după depăşirea ratei de infectare de 2‰ la nivelul localităţiiDoar la exterior, fără obligativitatea purtării măştii de protecţieSe suspendă.Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
ORE REMEDIALEParticiparea cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţieSe suspendă.Se suspendă.Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.

—-

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *